Menu
DARMOWA DOSTAWA od 300 PLN
Kosz
0

Twój koszyk jest pusty

Terms of Service

REGULAMIN PLATFORMY MIINTO.PL

§ 1. Postanowienia ogólne oraz definicje:

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy MIINTO administrowanej przez MIINTO.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Platforma MIINTO stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Platformie, w całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

3. Korzystając z Platformy Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z Platformy.

4. W ramach Regulaminu stosowane będą następujące terminy:

a. Administrator - MIINTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Hożej 51, 02-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707291, posiadająca nr NIP 5213808065, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), podmiot administrujący i prowadzący Platformę w zakresie świadczonych za jej pośrednictwem Usług;

b. Konto – konto Użytkownika założone w ramach Platformy;

c. Usługa Konta – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na udzieleniu dostępu do Platformy;

d. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Platformy;

e. Platforma – platforma MIINTO dostępna pod adresem www.miinto.pl, za pomocą, której Administrator będzie świadczył Usługi;

f. Produkt – towar przeznaczony do sprzedaży umieszczony na Platformie;

g. Partner – zewnętrzny sprzedawca wymieniony na Platformie będący przedsiębiorcą w myśl Kodeksu cywilnego;

h. Usługa – usługa lub usługi świadczone na Platformie przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie;

i. Usługa Newslettera – bezpłatne przekazywanie Klientom Newslettera.

j. Newsletter – biuletyn wydawany i przesyłany przez Administratora Użytkownikom w formie elektronicznej, zawierający informacje dotyczące m.in. ofert oraz promocji dostępnych na Platformie;.

k. Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy lub z Usług oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin;

l. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.,

§ 2. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usług, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciwko niechcianemu oprogramowaniu.

4. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników z programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W ramach Usług świadczonych na Platformie, Operator udziela Użytkownikom dostępu do Platformy i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów.

2. Na Platformie świadczona jest Usługa pośrednictwa sprzedaży Produktów pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży.

3. Na Platformie świadczona jest Usługa Konta, która pozwala Użytkownik na zarejestrowanie się i dokonanie zakupu produktów od Partnera.

4. Na Platformie świadczone są również inne Usługi, których zakres i rodzaj podany jest na Platformie, w tym organizowanie dostawy produktów i zapewnianie obsługi klienta bez dodatkowych opłat.

§ 4. Rejestracja

1. W celu uzyskania pełnych możliwości Usługi Konta i osiągnięcia statusu Użytkownika, osoba fizyczna lub prawna powinna (pod rygorem niemożności udostępnienia Konta):

a) założyć Konto poprzez podanie następujących prawidłowych i kompletnych danych w formularzu rejestracyjnym:

i.imię,

ii. nazwisko,

iii. adres zamieszkania,

iv. adres e-mail

v. numer telefonu, o ile użytkownik go podaje

vi. płeć,

vii. adres dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania).

b) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,

c) udzielić innych zgód jeżeli są one wymagane.

2. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu.

3. Niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Administrator poinformuje Użytkownika o rejestracji Konta oraz prześle login i hasło do zalogowania się do Konta na podany w formularzu adres e-mail Użytkownika. W momencie poprawnego uruchomienia przesłanego linku aktywacyjnego zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi Konta, a Administrator rozpoczyna świadczenie Usługi Konta.

4. Administrator może odmówić rejestracji Konta i nadania statusu Użytkownika, w przypadku, gdy podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalny Użytkownik nie był uprawniony do ich podania.

5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Konta od przedstawienia przez potencjalnego Użytkownika dokumentów ich potwierdzających.

6. Dostęp do Platformy lub korzystanie z niej mogą być zabronione konkurentom Administratora oraz osobom, którym wcześniej zabroniono dostępu do Konta lub Platformy.

§ 5. Zamówienie Produktu

1. Złożenie zamówienia Produktu odbywa się za pomocą wirtualnego koszyka dostępnego na stronie internetowej Platformy. Po dodaniu towaru do koszyka, Użytkownik uzupełnia formularz zamówienia o następujące dane Użytkownika:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres zamieszkania,

d) adres e-mail

e) numer telefonu

f) płeć,

g) adres dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania).

h) zamówione Produkty i ich ilość;

i) wybrany sposób dostawy.

2. Zamówienie wybranych Produktów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia przesłaną przez Administratora w imieniu Partnera. Nie jest ono równoznaczne z akceptacją zamówienia przez Partnera.

4. Wszystkie zamówienia muszą być zaakceptowane przez Partnera, który potwierdza akceptację zamówienia poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (Potwierdzenie zamówienia). Wysłanie potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

5. W przypadku braku dostępności Produktów, Użytkownik proszony jest o ponowną akceptację Produktów dostępnych.

6. Użytkownik może złożyć zamówienie na Produkty, które są oferowane na różnych podstronach, pochodzących od różnych Partnerów. W tym wypadku Użytkownik może otrzymać kilka wiadomości e-mail o otrzymaniu zamówienia, jak i kilka wiadomości potwierdzających zamówienia.

7. Administrator nie akceptuje zamówień z adresów mieszczących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Ceny i dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje, opisy i ceny wyświetlane na stronie internetowej. Pamiętaj, że otrzymujemy te informacje od naszych partnerów i że mogą zaistnieć sytuacje, w których doświadczymy błędów.

Jeśli odkryjemy błędy cenowe w zamówionym produkcie, z pewnością poinformujemy Cię o tym jak najszybciej i zareagujemy na to w imieniu jednego z naszych partnerów.

Będzie możliwe potwierdzenia zamówienia, skorygowanie ceny lub anulowanie zamówienia.

Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą, Twoje zamówienie zostanie anulowane.

Jeśli zdecydujesz się anulować zamówienie za które już zapłaciłeś, natychmiast zrealizujemy Twój zwrot

§ 6. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży z Partnerem może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Aby skorzystac´ z prawa odsta?pienia od umowy sprzedaży Użytkownik musi poinformowac´ Partnera o swojej decyzji o odsta?pieniu od umowy sprzedaz˙y w drodze jednoznacznego os´wiadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub poczta? elektroniczna?).

2. Użytkownik będący konsumentem może wykonać prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza, który jest udostępniony na Platformie. W takiej sytuacji, Partner jest zobowiązany do przesłania Użytkownikowi będącemu konsumentem wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Partnera oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia Produktu przez Użytkownika będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem umowę uważa się za niezawartą.

5. Partner ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, wyłączając koszty dostawy Produktu poniżej 99 zł. Partner dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika będącego konsumentem.

6. Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt Partnerowi. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity - Dz.U. 2017 r. poz. 683), w szczególności, gdy Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7. Dostawa

1. Aktualny koszt i sposób dostawy Produktu znajduje się na jego podstronie na Platformie.

2. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane najpóźniej z datą podaną w Potwierdzeniu zamówienia, a jeżeli data dostawy nie została podana - w rozsądnym terminie od dnia otrzymania Potwierdzenia zamówienia, wyłączając trudności wynikłe z siły wyższej.

3. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone w osobnych przesyłkach.

§ 8. Cena

1. Sposób i termin płatności za Produkt znajduje się na jego podstronie na platformie.

2. Ceny Produktów zamieszczonych na Platformie zawierają podatek VAT.

3. W przypadku zmiany ceny Produktów po złożeniu zamówienia a przed wysłaniem do Użytkownika Potwierdzenia zamówienia, stosuje się następujące reguły:

a. jeżeli nowa cena Produktu jest niższa, niż cena w chwili złożenia zamówienia, Użytkownik uiszcza cenę nową,

b. jeżeli nowa cena Produktu jest wyższa, niż cena w chwili złożenia zamówienia, Administrator zawiadamia o tym Użytkownika, który może uiścić cenę nową albo odstąpić od zamówienia.

§ 10. Odpowiedzialność

1. Administrator w najszerszym zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z nieodpłatnością usług Administratora odpowiedzialność Administratora za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy sprzedaży oraz za utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jest szkodą na osobie.

2. Administrator nie jest stroną Umowy sprzedaży, wobec czego nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron Umowy sprzedaży.

3. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Użytkownika. Jeżeli, w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także Sprzedającego), lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Użytkownik będzie zobowiązany do jej zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie

4. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się każde działanie, zdarzenie, niezdarzenie, niedbalstwo lub wypadek, na który Administrator nie ma żadnego wpływu, mimo dochowania należytej staranności. Zaliczają się do tego przede wszystkim (nie jedynie) następujące zdarzenia:

a. strajki, wstrzymanie pracy i inne strajki pracowników;

b. krajowe zamieszki, rozruchy, inwazje, zagrożenia, ataki terrorystyczne, (wypowiedziana lub nie) wojna lub zagrożenie lub przygotowanie się do wojny;

c. pożar, eksplozje, burza, powodzie, trzęsienia ziemi, osunięcia się ziemi, epidemie i inne klęski żywiołowe;

d. niemożność korzystania z kolei, żeglugi, transportu lotniczego, drogowego lub innej formy transportu publicznego lub indywidualnego;

e. niemożność korzystania z publicznych lub indywidualnych sieci telekomunikacyjnych;

f. działania, decyzje, ustawy, zasady lub ograniczenia nałożone przez władzę publiczną; oraz

g. epidemie.

5. Termin na wywiązanie się z obowiązków przez Administratora zostaje przedłużony o czas trwania siły wyższej.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni również pocztą email, na wskazany adres e-mail z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia Usługi Konta. Dla zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego regulaminu, ważne będą postanowienia regulaminu starego.

2. Jeśli stosowane prawo nie zezwala na zastosowanie w całości lub w części postanowień, ograniczenia będą miały zastosowanie w stosunku do Użytkownika tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy znajdujące zastosowanie.

3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 maja 2018 roku.


REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Newsletter”.

2. Usługa „Newsletter” udostępniana jest przez Miinto.pl Sp. z o.o. (zwaną dalej Miinto) z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 51, 00-681 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707291, posiadająca nr NIP 5213808065.

3. Do korzystania z usługi „Newsletter” konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

Przedmiot usługi

1. W ramach usługi „Newsletter”, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Subskrybenta adres e-mail, wysyłana jest przez Miinto informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

2. „Newsletter” zawiera informacje o ofercie Miinto - nowych produktach, aktualnych promocjach oraz ofertach specjalnych.

3. Subskrybent poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi „Newsletter” udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

Warunki korzystania

1. Korzystać z usługi „Newsletter” może każda osoba, która na stronie internetowej www.miinto.pl w części dotyczącej „Newsletter” poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje uruchomienie świadczenia usługi „Newsletter”.

2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi „Newsletter”, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Miinto stanowić może naruszenie prawa.

Czas trwania usługi

1. Umowa o korzystanie z usługi „Newsletter” zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Subskrybent ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi „Newsletter”. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3. Miinto może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi „Newsletter” po uprzednim poinformowaniu Subskrybenta na podany przez niego adres e-mail.

4. Miinto ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Subskrybenta.

Karta podarunkowa

1. Warunkiem wzięcia udziału w rozdaniu karty podarunkowej o wartości 450 PLN jest zapisanie się do „Newslettera” oraz pozostawienie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Za co najbardziej lubisz skandynawską modę?”

2. Raz w miesiącu Subskrybent, który udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie, otrzyma kartę podarunkową o wartości 450 PLN, o czym zostanie poinformowany mailowo.

3. Karta podarunkowa jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty jej otrzymania.

4. Data ważności karty podarunkowej nie ulega przedłużeniu.

5. Karta podarunkowa nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

6. Karta podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie na www.miinto.pl.

7. Karta podarunkowa może być wykorzystana jednorazowo bez możliwości podziału.

8. Miinto nie ponosi odpowiedzialności za kartę podarunkową, która została utracona lub uszkodzona, po jej przekazaniu Subskrybentowi.

9. Przy realizacji karty podarunkowej Subskrybentowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość wybranego produktu jest niższa niż wartość karty podarunkowej.

10. Subskrybent zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość produktu jest wyższa od wartości karty podarunkowej.

11. Subskrybent wraz z otrzymaniem karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w celu świadczenia usługi „Newsletter”, jest Miinto.pl Sp. z o.o.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi „Newsletter” (informowanie o produktach i usługach dostępnych w ofercie Miinto).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi „Newsletter”.

4. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi „Newsletter”.

5. Miinto zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe dotyczące Subskrybenta są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi „Newsletter” nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest tutaj: www.miinto.pl/tos.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi „Newsletter” należy składać na adres mailowy: info@miinto.pl.

2. Należy w niej podać dane osoby zgłaszającej reklamację (niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji) oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze „Newsletter” i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.